جایـے براے تغییر
به وقٺِ شهدایـےشدن♥‌•°

اینجایادمیگیرےیکم مراقبِ
رفتارهات باشے:)

📿رشد ڪنے شبیہہ #شهدا🌷🕊•°
🔸خاطره #شهدا 🌷
🔹مستندات فرهنگی بصیرتے🦋
🔸پراز حال و هواے مناطق...🕊
به خاکریز خوش اومدی :)🌱

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال ایتا حکمتانه
ایتا
کانال ایتا حکمتانه
مذهبی